ПРАВИЛА

приєднання до комунальних водопровідних мереж ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас»

 1. Загальні положення

  1.1. Ці Правила регулюють відносини, які виникають у процесі приєднання на постійній (довгостроковій) основі та тимчасового приєднання об`єктів до комунальних систем централізованого водопостачання  ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас» (далі – «системи централізованого водопостачання»), і поширюються на  юридичних, фізичних осіб або фізичних осіб-підприємців, які мають намір тимчасово або на постійній (довгостроковій) основі приєднати об’єкти до систем централізованого водопостачання. Положення цих Правил застосовуються і до споживачів, підключених на законних підставах до комунальних водопровідних мереж до дня набрання чинності цими Правилами, з урахуванням наявності у таких споживачів необхідної документації, оформленої згідно з вимогами чинного на момент її видачі законодавства, та в частині, що не суперечить вимогам чинного законодавства України щодо підключення до мереж завершених будівництвом і введених в експлуатацію об’єктів.

         1.2. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:

замовник – юридична особа, фізична особа або фізична особа-підприємець, яка має намір здійснити нове будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію, технічне переоснащення об’єкта будівництва (у тому числі зовнішніх мереж водопостачання) з наступним їх приєднанням до систем централізованого водопостачання або тимчасово приєднати об’єкт до систем централізованого водопостачання;

приєднання – сукупність організаційних і технічних заходів, спрямованих на створення технічної можливості надання ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас» необхідного обсягу послуг з централізованого водопостачання  в місці підключення об’єкта замовника до систем централізованого водопостачання;

тимчасове приєднання – приєднання будівельних майданчиків, території будівництва об’єкта замовника, тимчасових споруд торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, які використовуються замовником для здійснення підприємницької діяльності, а також приєднання малих архітектурних форм;

підключення – складова частина приєднання, при якій здійснюється безпосереднє з’єднання мереж замовника з мережами централізованого водопостачання;

точка підключення – існуюче або запроектоване з’єднання мереж замовника з мережами централізованого водопостачання на межі балансової належності;

об’єкт приєднання (надалі – «об’єкт») – об’єкт будівництва; інженерні споруди; комунікації, підведені до приватних домоволодінь; об’єкти, що приєднуються у порядку тимчасового приєднання.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про питну воду та питне водопостачання», Законі України ” Про регулювання містобудівної діяльності”, Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів, затвердженому Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 16.05.2011 р. № 45, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України                   від 1 червня 2011 р. за № 651/19389, Правилах користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України (далі – Правила користування), затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України                від 27 червня 2008 року № 190, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за № 963/15627, Правилах технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 5 липня 1995 р. за № 30, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України    21 липня 1995 р. за № 231/767.

1.3. Приєднання до водопровідних мереж здійснюється у випадках:

–    тимчасового приєднання об’єктів;

– приєднання об’єктів до водопровідних мереж на постійній (довгостроковій) основі;

– наміру отримання або зміни обсягу отримання послуг з централізованого водопостачання замовником;

–    зміни точки підключення до систем централізованого водопостачання  виробника (виконавця).

1.4. Приєднання об’єкта замовника до централізованих водопровідних  мереж передбачає наступні етапи в такому порядку:

– подання замовником заяви до ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас» про видачу технічних умов на приєднання об’єкта до систем централізованого водопостачання;

– отримання замовником технічних умов на приєднання до систем    централізованого водопостачання;

– розроблення замовником (у разі відсутності такої можливості – проектною організацією на договірних умовах із замовником) проектної документації для приєднання об’єктів до систем централізованого водопостачання;

– погодження проектної документації з ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас» у частині відповідності проектних рішень виданим ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас» технічним умовам;

–   виконання замовником будівельних робіт;

– введення в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (крім приватних осіб);

–   опломбування та прийняття в експлуатацію засобів обліку питної води;

–  укладення між ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас» та замовником договору про надання замовнику послуг з централізованого водопостачання.

 • Порядок видачі технічних умов

2.1. Для приєднання об’єкта до систем централізованого водопостачання  замовник повинен звернутися до ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас»  із заявою про  виготовлення технічних умов. У заяві замовника в обов’язковому порядку зазначається цільове призначення об’єкта згідно Державного класифікатору будівель та споруд ДК 018-2000, який планується приєднати до мереж.

До заяви додаються наступні документи:

– опитувальний лист за формою, встановленою додатком 2 до Правил  користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від            27 червня 2008 року № 190;

– ситуаційний план з визначенням місця розташування земельної ділянки на відповідній території, що надається управлінням архітектури та містобудування;

– копія документу, що підтверджує право власності на нерухоме майно (будинок; земельну ділянку, на якій проводиться будівництво об’єкта або який має намір підключитися до комунальних мереж).

2.2. У разі, якщо для приєднання об’єкта до централізованих мереж водопостачання необхідно здійснити прокладання трубопроводів через  земельну ділянку, яка не належить замовникові, останній надає ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас» копію договору сервітуту із власником земельної ділянки, по якій планується прокладання трубопроводу, та витяг, що підтверджує реєстрацію права, яке виникає із договору сервітуту, у встановленому законом порядку.

2.3. У разі, якщо приєднання об’єкта замовника до централізованих мереж водопостачання буде здійснюватися через мережі інших споживачів, замовник зобов’язаний надати ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас» безвідкличне погодженням власника (власників) цих мереж на підключення об’єкта замовника.

2.4. Технічні умови, які надаються ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас», мають відповідати вимогам Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року № 190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України  07 жовтня 2008 року за № 963/15627 (далі – Правила користування).

2.7. Технічні умови на прокладення тимчасових водопровідних мереж для тимчасового приєднання об’єкта видаються ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас» у порядку встановленому п. 2.1. – 2.4. цих Правил.

 • Виготовлення проектної документації

3.1. Проектна документація на приєднання об’єктів до систем централізованого водопостачання розробляється будь-якою проектною організацією, яка має кваліфікаційний сертифікат на право здійснення  цієї діяльності, на договірних умовах із замовником у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що здійснює державне регулювання у сфері будівництва та житлово-комунального господарства України.

3.2.  Замовник та проектна організація забезпечують відповідність рішень проектної документації виданим ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас» технічним умовам.

3.3. ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас» погоджує  проектну документацію замовника в частині відповідності проектних рішень вимогам виданих ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас» технічних умов.

4. Підключення та надання послуг з централізованого водопостачання

4.1. Підключення об’єктів до  мереж водопроводу може бути здійснено лише після виконання технічних умов підприємства. 

4.2. Невиконання технічних умов є підставою для відмови абоненту в підключенні до систем водопостачання.

 4.3. Надання послуг з централізованого водопостачання  на підключений об’єкт можливе тільки після укладання замовником договору із ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас» про надання послуг та прийняття в експлуатацію вузла (вузлів) обліку води, з урахуванням того, що засоби обліку води повинні відповідати встановленим законодавством вимогам та забезпечувати високу точність вимірювання з мінімальною величиною похибки.

5. Самовільне приєднання

5.1. Забороняється будь-яке самовільне приєднання (підключення) до централізованих систем водопостачання.

5.2. Самовільним вважається приєднання (підключення), здійснене замовником з порушенням норм чинного законодавства у сфері містобудівної діяльності, Правил користування, цих Правил, а також приєднання (підключення), здійснене за відсутності повного обсягу передбачених цими Правилами документів.

5.3. Виявлені ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас» самовільні приєднання (підключення) об’єктів до систем централізованого водопостачання  підлягають негайному відключенню.  

5.4. У разі виявлення самовільних приєднань (підключень) виробник здійснює нарахування за спожиті обсяги водопостачання у порядку, передбаченому Правилами користування, та виставляє рахунки особам, які здійснили таке приєднання (підключення).

Загальна інформація

Для приєднання (підключення) необхідно наступне:
 1. Отримати технічні умови на приєднання (ТУ), які додаються:
 • Для юридичних осіб ТУ розробляються та надаються виробничо- технологічним відділом;
 • Для фізичних осіб (населення) ТУ розробляються та надаються службою збуту.
 
На підставі Наказу від 15 червня 2022 року №153, вартість технічних умов складає:
 • На приєднання об’єкту будівництва до систем централізованого питного водопостачання  – 1388,40 грн з ПДВ;
 • На приєднання об’єкту приватного житлового сектору до систем централізованого питного водопостачання – 726,24  грн з ПДВ;
 1. Виготовлення проектної документації (робочого проекту) – виконується будь-якою проектною організацією.
 2. Розгляд (погодження) проектної документації на відповідність отриманим технічним умовам (ТУ) – виконується фахівцем водоканалу, який видав ТУ.
 3. Виконання робіт з приєднання (врізки) до систем централізованого водопостачання, водовідведення.
 4. Укладання договору на отримання послуг з водопостачання.